Bris: Grundlös oro för barnkonventionen som lag

Publicerat

Moderaterna och Centerpartiet lämnade den 11 april in en motion där de avslår regeringens förslag om att göra barnkonventionen till lag. Bris beklagar att motionen bygger på missuppfattningar om barnkonventionen och hur den ska tolkas.

Bris har följande kommentarer:

  • Att införa barnkonventionen som lag innebär inte att islamsk rätt införs i svensk lagstiftning.

  • Barnets rättighet enligt artikel 20 stadgar att barnet har rätt till stöd och skydd om hen inte kan vara kvar i sin hemmiljö. Sverige ska då i enlighet med nationell lagstiftning se till att det skyddet och stödet finns. I Sverige är detta särskilt reglerat i socialtjänstlagen och den blir då tillämplig i dessa fall. Då nationell lagstiftning ger barnet ett starkare skydd ska den nationella lagen tillämpas framför barnkonventionen.

  • Barnkonventionens artiklar ska ses som en helhet där samtliga artiklar är lika viktiga. Varken specifika artiklar, ord eller begrepp ska läsas och tolkas separat, då innehållet i konventionen är odelbart. Det finns fyra grundläggande och vägledande artiklar som alltid ska beaktas, till exempel principen om barnets bästa.

  • Vad gäller begreppet kafalah återfinns detta redan i svensk lagstiftning i och med Haag-konventionen (1996 års Haagkonvention) som infördes som svensk lag redan 2012. Begreppet kafalah tas upp i artikel 33 i Haagkonventionen och har inte på något vis inneburit att islamsk rätt gjort intåg i svensk lagstiftning.

  • Norge har haft barnkonventionen som lag sedan 2003 och är ett tydligt exempel på hur detta inte medför att islamsk rätt införs i den nationella lagstiftningen.

  • Att en konvention om mänskliga rättigheter och allas lika värde skulle medföra att barns rättigheter försvagas är ett grundlöst påstående. Tvärtom finns det ingen tvekan om att barnkonventionen som lag kommer att stärka barns rättigheter.

 

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×