”Mer kan göras för att hindra självmorden”

Publicerat

Bland personer i åldern 15-19 år ökar självmorden i Sverige, medan de minskar bland äldre. Det är en oroväckande utveckling som skiljer sig från våra nordiska grannländer. Dessutom ges alldeles för lite stöd till efterlevande som drabbas av suicid trots att det är en viktig insats för att förebygga självmord, skriver Magnus Jägerskog och Sofia Grönkvist, Bris.

1554 personer tog sitt liv 2015. Av dem var 155 personer under 25 år. Självmorden bland unga har ökat i Sverige sedan 1998, medan förekomsten av självmord bland äldre personer har minskat under samma tid. Detta berättar vi om i Bris årsrapport som släpptes i mars i år.

Ikväll har en viktig dokumentärserie premiär på SVT. Den heter "30 liv i veckan", för så många är det som det handlar om. Var sjätte timme tar en människa sitt liv i Sverige, någons barn, förälder, vän eller släkting. För de som blir kvar blir ingenting sig likt, och sorgen och saknaden är stor och svår att hantera.

Bris vill bidra till att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. I det arbetet måste suicidprevention och stöd till närstående vid suicid vara särskilt prioriterade frågor. Knappt 10 000 av Bris kurativa samtal med barn 2016 handlade om psykisk ohälsa. Ungefär 5 procent av de samtalen handlade om självmord. Barn berättar både om tankar på att inte vilja leva, om självmordstankar och om självmordsförsök. Många barn är tydliga med att det inte är samma sak att inte orka leva som att vilja dö. Men andra barn har redan försökt ta sitt liv innan de kontaktar Bris.

I årsrapporten konstaterar vi att vården i många fall inte förmår att tillgodose barnets rättigheter, och att ett barn som försöker ta sig fram och få hjälp ofta stöter på stora hinder. Vi ser också att de regionala skillnaderna är alldeles för stora när det gäller tillgång till stöd och vård för barn med psykisk ohälsa. Det är tydligt att hög personalomsättning och alltför långa väntetider i vården påverkar barns hälsa negativt.

Internationella studier visar att kristelefoner, som Bris stödtelefon för barn, är ett sätt att reducera risken för självmord. Men vi behöver veta mer om suicidprevention och hur vi bäst hjälper de barn som mår så dåligt att de inte längre orkar leva. Därför driver Bris kravet att varje självmord begått av ett barn ska utredas, så att vi på rätt sätt kan förebygga att fler barn tar sitt liv.

En annan viktig del i kampen mot den ökande psykiska ohälsan är stödet till barn och vuxna som förlorat en familjemedlem i självmord. Nyligen presenterades en studie från Centrum för psykiatriforskning S:t Göran som visar att den som förlorar en partner i suicid har förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under de närmsta åren efter händelsen. Risken för suicid inom 5 år var starkt förhöjd både för kvinnor och män. Sedan tidigare vet vi att barn som plötsligt förlorat en förälder, till exempel i suicid, är en riskgrupp för att själva drabbas av psykisk ohälsa, och risken att själv dö i förtid är nästan fördubblad.

Bris erbjuder stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. Det är en unik verksamhet där barn och vuxna får möta andra i samma situation, dela erfarenheter och tillsammans arbeta kring sorgen och livet efter dödsfallet. Från våra möten med familjer som drabbats av suicid vet vi att behovet av stöd är stort, både akut i samband med dödsfallet och på lång sikt för att förebygga psykisk ohälsa i framtiden. Familjerna berättar om avsaknaden av stöd både till den förälder som blir kvar men främst till barnen.Det finns ingenstans de kan vända sig för att få stöd och hjälp trots att självmord i en familj är en traumatisk händelse.

Sedan snart två år är det Folkhälsomyndighetens ansvar att samordna arbetet med suicidprevention. I deras senaste lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord nämns överhuvudtaget inte efterlevandestöd och fortfarande saknas nationella riktlinjer och rutiner för bemötande och stöd till de som mist en närstående i självmord.

 

Bris vill se:

  • Att alla barn har tillgång till likvärdig, tillgänglig vård, oavsett var i landet de bor.
  • Att varje självmord som begåtts av ett barn utreds för att förebygga att fler barn tar sitt liv.
  • Nationella riktlinjer och rutiner för bemötande och stöd till människor som mist en närstående i självmord.
  • Tydliga och samordnade handlingsplaner för bemötande och stöd till barn.
  • Professionellt och likvärdigt stöd till efterlevande barn och vuxna över hela landet.

 

Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare

Sofia Grönkvist, biträdande chef för Bris stödenhet och ansvarig för Bris stödhelger för familjer som förlorat en förälder i suicid

×

Lämna chatt