Att leva upp till barnets rättigheter kommer att kosta

Publicerat

I regeringens budget för 2020 finns flera viktiga satsningar för att stärka barnets rättigheter, bland annat ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin och kulturskolan. Bris ser dock en risk att de konkreta förslagen på det barnrättspolitiska området inte kommer att räcka för att barnkonventionen ska få fullt genomslag.

Statens budget är kvittot på hur mycket regeringen är beredd investera i barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté har gett Sverige rekommendationen att utforma statens budget utifrån ett barnrättsperspektiv genom att kontrollera fördelningen och användningen av resurser i relation till barn i hela budgeten. Bris saknar en sådan barnrättskonsekvensanalys.

De konkreta förslagen på området som rör barnrättspolitiken kommer sannolikt inte att räcka för att barnkonvention ska få fullt genomslag. Att leva upp till barnets rättigheter kommer att kosta.

Bris noterar bland annat en avsaknad av större insatser och reformer för att stärka barns ställning inom rättsväsendet. När Sverige nu står inför att barnkonventionen börjar gälla som svensk lag behövs resurser och kompetens till rättsväsendet för säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses i alla avseenden. Det handlar om att skapa barnanpassade processer och att skapa rutiner som möjliggör barnets rätt att höras i beslut som rör dem själva.

Bris välkomnar satsningarna för att motverka barns psykiska ohälsa och för att korta köerna till BUP. Bris tar dagligen emot samtal som rör just barns psykiska ohälsa och ser att det finns ett stort behov av utökade resurser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är viktigt. Samtidigt behövs tidiga insatser för att förebygga att barn mår så dåligt att de behöver specialiserad vård, och för att främja en god psykisk hälsa bland barn på lång sikt.

Med barnkonventionen som lag under år 2020 får varje barn laglig rätt till lek och en meningsfull fritid. Bris välkomnar därför satsningen på barns tillgång till kulturskolor men saknar fler reformer för att motverka växande ekonomiska klyftor vilket särskilt drabbar barn och unga.

Bris välkomnar satsningen på ett hållbart Sverige. Barnrätt är en avgörande byggsten i det arbetet. Barn ska inte bara ärva planeten när de blir äldre. Barn har rätt till hållbara samhällen här och nu. Bris hade velat se att regeringen tydligare tog hänsyn till de yngre medborgarnas röst om vilka klimatsatsningar som är viktigast just nu. Det är avgörande både i dagsläget och för framtiden att göra barn delaktiga i arbetet för en hållbar värld.

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig opinion och media

0790686607

maria.pia.cabero@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer