Nästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

Publicerat

Nästan varannan svensk kommun, 45 procent, saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid årsskiftet. Sju procent svarar att de inte vet. Det visar en ny kartläggning som Bris har gjort.

– Idag finns det omfattande brister kring barnets rättigheter. Barn vittnar dagligen till Bris att de inte blir lyssnade på, inte får stödet de behöver eller får tillräcklig information i kontakt med det offentliga. Därför är det viktigt att barnkonventionen blir lag. Men just nu är risken stor att samma utmaningar kvarstår framöver, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Svaren varierar mellan olika delar av Sverige. I Skåne har störst andel av kommunerna, hela 85 procent, en strategi för implementering. Men i fem av landets 21 län är andelen kommuner som har en strategi 20 procent eller lägre.

Många kommuner har satsat på att kompetensutveckla sin personal, men bara 1 av 10 uppger att de har tillfört resurser eller öronmärkt medel för att arbeta med barnrättsperspektivet.  

– I många kommuner har man tyvärr inte tagit tillräckligt många steg i rätt riktning. Det är allvarligt. Det är i kommunerna som mycket av barnets rättigheter i praktiken tillgodoses och att då inte ha avsatt medel eller ha en strategi på plats betyder att barnets rättigheter inte tas på tillräckligt stort allvar. Nu är det hög tid för landets kommuner, regioner och myndigheter att mobilisera och planera för hur de ska förverkliga barnkonventionen, säger Magnus Jägerskog.

FN:s barnkonvention antogs den 20 november 1989 och firar därmed 30-årsjubileum i år. Sverige var ett av de första länderna som skrev under konventionen. I juni 2018 beslutade riksdagen att barnkonventionen skulle bli svensk lag och gälla från den 1 januari 2020. Syftet med lagen är att barnrättsperspektivet ska få större genomslag i praktiken.

– Att barnkonventionen blir svensk lag förpliktigar. Det är positivt att det satsas på utbildning, men nu krävs aktiva beslut för att ge arbetet prioritet och en samsyn inom varje kommun kring det konkreta arbetet framåt. Det handlar om Sveriges två miljoner barn, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.

Om undersökningen:
Bris kartläggning genomfördes under perioden 18 oktober till 1 november. Kartläggningen gjordes i form av en enkät som skickades till registratorer i landets samtliga 290 kommuner. 189 kommuner besvarade enkäten. Se faktablad för mer information.

  • För att se andel kommuner i respektive län med en strategi, se bifogad tabell. 
  • För mer information om undersökningen, se bifogat faktablad.  

För mer information

Maria-Pia Cabero

Maria-Pia Cabero

Ansvarig press och opinion

070-101 61 00

maria.pia.cabero@bris.se

×