Rapport från Bris: arbetet för en trygg idrott behöver stärkas

Publicerat

I en ny rapport pekar Bris på vikten av att på riktigt implementera och levandegöra ett barnrättsperspektiv inom idrotten för att säkra en trygg idrott för varje barn. Idag finns brister både i idrottens förebyggande arbete mot övergrepp, och i hur man agerar när övergrepp skett.

Bris rapport 2017:2 Sexuella övergrepp inom idrotten -om barnets rätt till en trygg idrott.

Bris rapport 2017:2 Sexuella övergrepp inom idrotten -om barnets rätt till en trygg idrott.

Idrotten är en folkrörelse där 80-90 procent av Sveriges befolkning någon gång varit medlem. Näst efter skolan är idrottsrörelsen den bredaste och största samlingspunkten för barn. Det gör att idrotten fyller en viktig funktion i samhället för att förverkliga flera av de rättigheter som finns i barnkonventionen.

– En trygg idrott är en bra idrott. Tyvärr visar forskning att övergrepp sker inom idrotten, och det vittnar även barns och idrottsledares samtal till Bris om. Just nu rör det på sig inom idrotten kring dessa frågor. Det är positivt och det är viktigt att den rörelsen fortsätter, att idrotten tydliggör ställningstaganden, att arbetet ges prioritet, tid och resurser, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

När ett barn utsätts för övergrepp av en vuxen hen ser upp till, som en idrottstränare, är det svårt för barnet att berätta för någon. Tränaren kanske är omtyckt av barnets förälder, eller så är barnet rädd att riskera sitt idrottande och sina framtidsdrömmar om hen berättar. Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp beskriver för Bris att det påverkat dem under en lång tid, att de ofta drabbas av självförakt och skuld- och skamkänslor. De funderar på vad de själva hade kunnat göra annorlunda.

– Vi på Bris ser att idrottsrörelsen behöver skapa förutsättningar för barn att slå larm och snabbt kunna berätta vid övergrepp, så att barnet kan få stöd och förövare kan stoppas. Idag kan det dröja till vuxen ålder innan offer berättar, det måste förändras, säger Magnus Jägerskog.

Rapporten "Sexuella övergrepp inom idrotten" redogör för kunskapsläget, och ger rekommendationer till idrottsrörelsen och till regeringen om vad de bör göra för att idrotten ska vara en trygg och säker miljö för varje barn.

Rapportens slutsatser är:

  • Att ytterligare steg behöver tas för att implementera ett barnrättsperspektiv inom idrotten.

  • Att sexuella övergrepp förekommer och är ett generellt problem inom idrotten.

  • Att policys behöver tydliggöras ytterligare för att stärka skyddet mot sexuella övergrepp inom idrotten.

  • Att det finns ett glapp mellan policys och verklighet. Idrotten har inte lyckats omsätta/implementera policys i tydliga och handfasta rutiner, för såväl det förebyggande arbetet mot övergrepp som för agerande om övergrepp skett.

  • Att det finns en ökande medvetenhet om, och vilja till, ett förstärkt barnrättsperspektiv inom idrotten.

  • Att idrottens organisering ställer särskilda krav på uppförandekod samt trygghetssystem.

 

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×