Lev upp till barnrätten

Barnrätt hänger tätt ihop arbetet för en hållbar värld, eftersom målen förutsätter att mänskliga rättigheter respekteras och tillgodoses. Genom att samarbeta med oss jobbar vi tillsammans mot måluppfyllelsen.

Bris och de globala målen för hållbar utveckling

Genom att stärka barnets rättigheter stärks också många av målen satta för Agenda 2030. Bris arbetar varje dag för att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda, både i Sverige och globalt genom vår internationella paraplyorganisation Child Helpline International (CHI). Även om agendan utgör en helhet, bidrar Bris aktivt till vissa mål:

 • Mål 3 om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar, genom att belysa hur barn mår idag och lyfta fram viktiga skyddsfaktorer för barns psykiska hälsa.
 • Mål 16 om att främja fredliga och inkluderande samhällen.
 • Delmål 16.2 om att eliminera alla former av våld mot barn. Bris bidrar med viktig kunskap om barns utsatthet och om brister i samhällets arbete för att garantera barnets rätt till skydd mot våld.

Genom att bli företagspartner kan vi till tillsammans jobba mot måluppfyllelsen. Ni kan välja att stötta delar av verksamheten och bidra till de mål som är mest relevanta för ert företag, och integrera det i ert hållbarhetsarbete och rapportering.

 

Så kan ni leva upp till barnrätten

Kan ert företag ta mer ansvar barns rättigheter? Javisst! Många förknippar barns rättigheter i relation till företag med barnarbete. Men företag påverkar barn i många avseenden, både direkt och indirekt. Till exempel genom att företag har anställda som är föräldrar eller ungdomar som säsongsarbetare.

De 10 barnrättsprinciperna

Som ett komplement till barnets mänskliga rättigheter finns barnrättsprinciperna (Children's Rights and Business Principles). Det är ett internationellt ramverk framtaget av Unicef, Rädda Barnen och FN:s Global Compact som hjälper företag att i sin verksamhet jobba för att främja barnets rättigheter.

 1. Ta ansvar för att respektera barns rättigheter och förbind er att främja mänskliga rättigheter för barn.
 2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsrelationer.
 3. Erbjud anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft och för föräldrar och vårdnadshavare.
 4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets lokaler och anläggningar.
 5. Se till att era produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barns rättigheter genom dem.
 6. Använd marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barns rättigheter.
 7. Respektera och främja barns rättigheter i relation till ert miljöarbete, och i anskaffning av mark och fastigheter.
 8. Se till att säkerhetspersonal som används i verksamheten respekterar och tar hänsyn till barns rättigheter.
 9. Bidra till att skydda och hjälpa barn som drabbats av olyckor och humanitära katastrofer
 10. Stöd samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barns rättigheter.

×