<p>Mycket av det som sker i skolan styrs av lagar och bestämmelser som finns i skollagen, bland annat. Dock ska skolan arbeta med delaktighet och inflytande, till exempel genom elevråd. Hur mycket mandat eleverna faktiskt har att påverka beror ofta på skolledningen och kan därför skilja sig åt från skola till skola. Som förälder kan du alltid uppmuntra ditt barn att försöka påverka det som inte är bra eller som borde förändras. Det är alltid lärorikt och även stärkande att känna att man kan påverka.</p>
<p>Är du orolig över hur undervisningen förs på ditt barns skola är det bra att be lärare eller skolledning att berätta hur de tänkt. Be dem förklara varför de lagt upp undervisningen som de gjort. Låt dem svara på dina frågor och farhågor. Barn har rätt till lek och fritid enligt barnkonventionen, därför är det såklart viktigt att inte tiden efter skolan endast fylls med läxor.</p>
<p>Börja med att prata med ditt barn om hur ni kan prata med skolan. Nästa steg kan vara att prata med läraren. Kan ni tillsammans komma fram till vad för stöd ditt barn behöver? Kom ihåg att en förändring sällan sker över en natt. För att klara skolarbetet är det också viktigt att barnet får stöd hemma. Om du känner att du själv inte riktigt räcker till kanske det finns andra vuxna som kan stötta er. Om det ändå inte blir bättre är det bra att vända sig till skolledningen. Tänk att ni spelar i samma lag för att det ska bli bättre för barnet!</p>
<p>Rektorn har ett särskilt ansvar att se till att skolans miljö känns trygg för alla barn. Vad som gör att ett barn känner sig otrygg i skolan kan bero på en mängd olika saker. Prata därför med ditt barn och hjälp hen att sätta ord på det som känns svårt eller obehagligt i skolan.Det är viktigt att personal på skolan får kännedom om känslan av otrygghet så att de kan stötta upp och hjälpa ditt barn.</p>
<p>Rektorn har ett särskilt ansvar för att det ska finnas studiero i skolan. Vad som är studiero varierar mellan eleverna och det är därför viktigt att lärare och annan personal får reda på att ditt barn har svårt att koncentrera sig. Är det stökigt i klassen är hen förmodligen inte ensam om att känna så. Skolverket har skrivit <a href="https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/framja-trygghet-och-studiero#skvtableofcontent4816" target="_blank">här </a>hur skolor kan arbeta med studiero, och många gör det redan. Men upplever du och ditt barn att det ändå är stökigt är det viktigt att prata med lärare och rektor.</p>
<p>I första hand är det bra att prata med barnets lärare. Blir det ingen förändring kan du behöva vända dig till rektorn. Beroende på vad det gäller finns det även andra instanser du kan välja dig till. Om skolan brustit i att erbjuda en trygg miljö fri från kränkningar kan du vända dig till BEO (Barn och elevombudet).</p>
<p>Barns rättigheter i skolan styrs av skollagen och barnkonventionen. Bland annat har barn rätt att vara trygga och få den hjälp de behöver.</p>
×

Lämna chatt