Bris står upp för barns rätt till en trygg fritid

Publicerat

Att Patrik Sjöberg och Saila Quicklund (M) lyfter den svenska idrottsrörelsens ansvar att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn är viktigt och angeläget. Med anledning av Johan Esks krönika i DN om behovet av ett ”idrotts-Bris” vill Bris lämna följande kommentar om vårt arbete mot sexuella övergrepp överallt där barn är och vårt samarbete med Riksidrottsförbundet.

– Bris finns för alla barn och står upp för deras rättigheter på alla arenor. Vi är deras barnidrottsombudsman och vi stärker just nu vårt arbete inom idrottsrörelsen, både till barn som utsätts för övergrepp och för att förebygga övergrepp, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Bris är den enda officiella hjälplinjen för barn i Sverige med numret 116 111. Europakommissionen reserverar numren till organisationer ("helplines") med kunskap och resurser att ge barn professionellt stöd. Ett barn som ringer till Bris får ett professionellt samtalsstöd från en utbildad kurator. När barnet vill det och det behövs, så kan vi hjälpa barnet vidare, vilket ofta är fallet för barn som far illa till exempel av sexuella övergrepp. Bris kuratorer kan då upprätta anmälningar till socialtjänsten på uppdrag av barnet, företräda barnet gentemot myndigheter, eller i vissa fall till och med göra polisanmälningar – oavsett vilken arena övergreppen sker på. Det förekommer även att våra kuratorer vittnar i domstol i fall där barn farit illa. Våra vittnesmål om vad barn berättat för oss väger i regel tungt. Men det här arbetet kan inte bara ligga på det civila samhället utan är ett arbete som staten måste bidra till.

– Barn har rätt till en trygg fritid, men vi på Bris vet att barn utsätts för övergrepp och kränkningar i idrottsvärlden. Vi hör det från idrottsledare som ringer vår vuxentelefon för att få stöd, och vi har kontakt med barn som utsätts för sexuella trakasserier, inviter och övergrepp bland annat inom idrotten. Det är oerhört allvarligt att vuxna som ska vara förebilder och ledare kränker barn och hela samhället behöver ta det på allvar. Bris kommer aldrig att backa, men vi behöver modiga och kunniga vuxna i idrottsrörelsen som kan se och agera när barn far illa. Därför stärker vi nu vårt samarbete med idrottsrörelsen, säger Magnus Jägerskog.

Bris och Riksidrottsförbundet har nyligen inlett ett stort arbete som handlar om stöd både till idrottsledare och till barn. En stor del av satsningen består av riktade informationsinsatser till idrottande barn om vart de kan vända sig för att få stöd om de far illa. Den treåriga satsningen innefattar också ett kunskapspaket med verktyg för idrottsledare, tränare och organisationsledare att möta och samtala med barn och unga. Dessutom stärker Bris stödverksamheten särskilt för idrottsledare och tränare som kan få stöd direkt av Bris kuratorer.

– Fokus i projektet ligger på att nå ut till nyanlända barn och unga då vi vet att de är en särskilt utsatt grupp och därför i behov av stöd. Men att ledare får utbildning och stöd från Bris kommer alla aktiva barn i klubben till dels, säger Magnus Jägerskog.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×