Vilket utrymme ges barnen?

Bris kommunundersökning 2023

Barnkonventionen - ett viktigt verktyg

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag igenom att Barnkonventionen skulle bli svensk lag. Ett historiskt datum som jag och många andra representanter från barnrättsorganisationer minns med glädje, och Bris var en aktiv del i rörelsen som drev på förändringen.

Vår roll är bland annat att bevaka att barnkonventionen efterlevs. Därför följer vi årligen upp hur kommunernas arbete med implementeringen av barnkonventionen går. Vi hoppas att årets rapport ger inspiration att ta efter de kommuner som kommit längre och att samtliga kommuner tar sitt ansvar och implementerar barnkonventionen i samtliga verksamheter.

Magnus Jägerskog 
Generalsekreterare

Sammanfattning

Många av de delar av samhället som spelar störst roll för barns vardag ansvarar kommunerna för. Kommunerna är därför nyckelspelare när det gäller barns möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda. Bris genomför årligen en undersökning där kommunerna får uppskatta hur arbetet med att leva upp till barnkonventionen går.

Bris kommunundersökning 2023 "Vilket utrymme ges barnen" visar stora skillnader i hur väl kommunerna implementerar och efterlever barnkonventionen. Inte minst visar undersökningen att arbetet med att göra barn delaktiga i frågor som rör dem måste bli bättre. 

Undersökningen visar att:

  • Det brister i säkerställadet av barns rättigheter i alla kommunens verksamheter.
  • Det systematiska delaktighetsarbetet brister.
  • Det är av stor vikt att ha tydliga strategier, resurser och rutiner.

Är du nyfiken på hur kommunerna i din region svarat? 

Kommunerna är nyckelspelare

För barn har kommunen en särskilt viktig roll. Det är i kommunerna som barn har sin vardag och där mötet med det offentliga sker. Inte minst genom skolan men också i hur säker vägen till eller hem från skolan är. Det är i tillgången till lekplatser och grönområden, hur utformningen av lokaler och aktiviteter antingen begränsar eller öppnar upp ett barns vardag, samt tillgången till stöd och skydd när det behövs.

I allt detta är det även hur barn görs delaktiga och vilken möjlighet barn har att påverka de beslut som rör dem. 

Bris rekommenderar alla kommuner att:

  • Ta fram en strategi för implementering av barnkonventionen och se till att den får hög status så att efterlevnaden säkerställs.

  • Utse särskild person eller grupp som kan vara pådrivande i implementeringsarbetet.

  • Göra barnkonsekvensanalyser av budgeten för att synliggöra och beakta hur de politiska prioriteringarna påverkar barn.

  • Systematiskt integrera arbetssätt och metoder som säkerställer barns rättigheter och delaktighet i alla kommunala verksamheter. 

Bris rekommenderar regering och riksdag att:

  • Ge riktade resurser till kommunerna så att arbetet med efterlevnaden av barnkonventionen kan förstärkas i alla kommunala verksamheter.

  • Stärka statsbidragen till kommuner och regioner för att förhindra nedskärningar i de offentliga verksamheterna som särskilt riktar sig till barn. 

  • Ta fram en ny nationell barnrättsstrategi som tydliggör arbetet med att implementera och efterleva barnkonventionen på alla nivåer i samhället.
Resultat 2023
Hälften av kommunerna har en strategi för implementering
För få kommuner granskar hur budgeten påverkar barn
Barns delaktighet måste stärkas
Kommunundersökning 2022 - Var är barnen? Förra årets undersökningen handlar om kommunernas implementering av barnkonventionen,
praktisk tillämpning och efterlevnad av barnrätten i de egna verksamheterna.
Läs här

Expertgrupp barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt.

Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

Vill du göra något för att stötta Bris? Det är många som hör av sig till Bris och på olika sätt vill hjälpa till. Det tycker vi är fantastiskt! Vi behöver all hjälp vi kan få och det finns mycket viktigt du kan bidra med! Läs mer

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar

Bris har lång erfarenhet av att utbilda inom frågor som rör barn.

Här hittar du Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd.

Både programutbildningar och föreläsningar kan beställas som uppdragsutbildningar och vi anpassar gärna föreläsningarna efter just era behov. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige. Alla utbildningar kan genomföras digitalt.

 

Barnkonventionen blev lag 2020 Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses. Barnkonventionen vilar på fyra grundläggande principer. Dessa ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar bör tolkas. Läs mer om barnkonventionen här
×