40 resultat på sökning av expertgrupp barn

Expertgrupp Barn Metodhandbok

En praktisk handbok för att arbeta med barns inflytande på ett barnrättssäkert sätt. Boken innehåller konkreta instruktioner och tips för att kunna genomföra en Expertgrupp Barn, från planering till verklig förändring. Passar både för möten med barn med särskilda erfarenheter och för barngrupper med bredare representation.

Boken kostar 495 kr + porto och kan beställas på info@bris.se. Skriv Expertgrupp Barn i ämnesraden.

Du kan också boka utbildning i Expertgrupp barn via utbildningar.

Senast uppdaterad 2020-02-20

Expertgrupp Barn

Barn har rätt till delaktighet och inflytande i processer som rör deras liv. För att uppnå det krävs det att vi vuxna lyssnar och låter oss påverkas av barns tankar på ett strukturerat sätt. Bris har under flera års tid utvecklat metoden Expertgrupp Barn som kan användas i sammanhang där barn ska komma till tals. Utbildningen höjer kompetensen hos dig och dina kollegor och gör er tryggare i ert arbete med barns inflytande.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2020-07-03

Bris Innovationslabb - Områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Metoden Expertgrupp Barn har ett brett användningsområde och kan användas i alla sammanhang som rör barn, på både stora och små frågeställningar. Med den här boken vill Bris sprida kunskap om arbetssättet så att fler kan använda verktyget för att inkludera barns erfarenheter och kunskap i fler processer. Bara barn är experter på att vara barn!

Senast uppdaterad 2019-09-12

Bris Innovationslabb

Under 2018 startade Bris ett Innovationslabb i Tynnered utanför Göteborg med syfte att bidra till att bryta trenden med den ökande psykisk ohälsa hos barn och unga samt skapa innanförskap genom delaktighet och inflytande.

Senast uppdaterad 2019-05-07

Utbildningar

Här hittar du Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige

Senast uppdaterad 2020-03-30

Utbildningar

Här hittar du några av Brisakademins utbildningar och föreläsningar som ger fördjupade kunskaper om barnets rättigheter och konkreta verktyg för dig som möter barn i behov av stöd. Både programutbildningar och föreläsningar kan beställas som uppdragsutbildning. Alla utbildningar kan genomföras digitalt och anpassas alltid till beställarens behov. Bris har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer i hela Sverige.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2020-07-03

Barns & ungas inflytande

Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

Senast uppdaterad 2016-12-30

Bris och Stockholms stad ingår avtal om stöd för familjehemsplacerade barn

Socialförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att teckna ett avtal, så kallat idéburet offentligt partnerskap, med Bris. Avtalet, som löper i två år, innebär att Bris kommer att organisera stödgrupper och stödhelger för barn som via Stockholms stad är placerade i familjehem.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2016-12-21

Barns åsikter och röster om framtidens vård

Idag lämnas delbetänkande av Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU:2021:34). I utredningen har 700 barn, med Bris hjälp, bidragit med erfarenheter, kunskap och förslag på hur vården kan bli bättre för just barn.

Senast uppdaterad 2021-05-04

”Du är viktig” ska få fler att våga kontakta Bris

Vem svarar när jag hör av mig till Bris? Måste jag säga mitt namn? Och vad händer efter samtalet? Det är exempel på frågor som barn och unga får svar på i Bris nya film ”Du är viktig” som lanseras idag.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2017-01-18

Barnrättsperspektivet i fokus när Stadsmissionen startar nya skyddade boenden

På skyddade boenden bor lika många barn som vuxna. Ändå ses dessa boenden ofta som insatser för kvinnor och inte för barn. I ett samverkansprojekt utformar därför Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Bris ett koncept för hur både barn och vuxna kan få individ- och åldersanpassat stöd utifrån sina rättigheter och sitt eget behov.

Senast uppdaterad 2019-05-29

Trygg på natten

Trygg på natten är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och som pågår mellan september 2019 och september 2022. Projektet syftar till att öka barns möjlighet att få stöd av Bris, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även på natten. Stödet ska vara gratis och likvärdigt oavsett var barnet bor. Trygg på natten är del i en större verksamhetsutveckling som handlar om att öppna upp telefon- och chattstöd dygnet runt, vilket betyder att vi utöver att öppna på natten, även utökar våra öppettider på dagtid.

  Om Bris > Vårt arbete > Projekt på Bris > Trygg på natten

Senast uppdaterad 2020-04-28

För barn & unga

Ring, mejla eller chatta med Bris. Kolla in filmer på Bris Play eller prata med andra unga i Forum.

  För barn & unga

Senast uppdaterad 2016-11-17

Affisch för barn och unga om Bris stödverksamhet

Affisch i A3-format för utskrift. Om Bris stöd för barn och unga.

Senast uppdaterad 2021-03-17

Så kan du göra skillnad för barn som drabbas av vuxnas drickande

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barn påverkas negativt av en förälders drickande, här berättar vi hur du kan hjälpa ett barn som drabbats.

Senast uppdaterad 2021-06-22

Mer om Bris

Bris står för Barnens rätt i samhället och vi är en barnrättsorganisation. Vi jobbar för ett samhälle där alla barn känner till sina rättigheter och har möjlighet att tillgodogöra sig dem! 

  För barn & unga > Mer om Bris

Senast uppdaterad 2022-06-14

Om Bris

  Om Bris

Senast uppdaterad 2016-11-17

Start

Bris är en barnrättsorganisation som stöttar barn, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Senast uppdaterad 2016-10-14

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa

Bris broschyr är framtagen för att underlätta för alla att anmäla till socialtjänsten när de känner oro för ett barn.

Senast uppdaterad 2017-02-09

Våld mot barn

Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld men trots det utsätts varje år ett stort antal barn för våld. Vad vet vi om våldet? Vad får våldet för konsekvenser? Vad behöver barn som utsatts för våld? Syftet är att vuxna ska få en ökad kunskap och medvetenhet om våldet samt inspiration och verktyg i bemödandet av barn med upplevelser av våld. Våld mot barn kan formas både som en föreläsning eller som en utbildning med möjlighet till fördjupning.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2020-07-03

Hur har barn det?

- Om barns livssituation - trender, utmaningar och möjligheter. Rapporten bygger på 77 500 kontakter från barn och unga till Bris under de senaste tre åren, samt aktuell forskning. I rapporten tar vi upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för och föreslår insatser för att samhällets stöd ska bli bättre. Den är ett vittnesmål om om hur det är att vara barn i Sverige idag.

Senast uppdaterad 2019-03-12

Samtal med barn och ungdomar

- Erfarenheter från arbetet på Bris. Om samtalsmetodik för dig som möter barn och unga i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Du får konkreta verktyg för samtalet och en fördjupad insikt om vad samtal med barn är och gör med oss själva. Sensus och Bris har tillsammans tagit fram en samtalshandledning till boken. Det är en handledning för alla vuxna som på något sätt möter barn.

Senast uppdaterad 2017-02-09

Utsatthet & brott på nätet

Det är precis lika illa att bli mobbad på nätet, till exempel genom kränkande kommentarer i sociala medier, som att bli mobbad i skolan. Många barn berättar för Bris om situationer där de har blivit hotade eller där någon har försökt övertala dem att skicka bilder eller att ställa upp på saker de egentligen inte vill.

Senast uppdaterad 2022-06-20

Jobbigt i skolan

Skolan ska finnas för alla barn och stötta varje individ så att vi kan lära oss på ett så bra sätt som möjligt. Du ska bli inspirerad, guidad och få tillgång till all den kunskap du har rätt till. Och eftersom vi alla har olika intressen och upplevelser av vad som är svårt eller lätt, är det ingen enkel uppgift som skolan har!

  För barn & unga > Vanliga ämnen > Skolan > Jobbigt i skolan

Senast uppdaterad 2022-06-20

Barn som flytt

Varje barn i Sverige har enligt barnkonventionen rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Forskning visar att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland barn som flytt. Rapportens övergripande slutsats är att Sverige brister i sitt åtagande att ge stöd till asylsökande och nyanlända barn och måste göra mer för att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt till Sverige. Rapporten är skriven tillsammans med forskarna Natalie Durbeej och Clara Hellner från Karolinska Institutet.

Senast uppdaterad 2017-09-26

Skolan

Skolan är ett av de vanligaste ämnen som barn vill prata med Bris om. Det är inte så konstigt eftersom de flesta tillbringar större delen av sin vardag där. Hur vi har det i skolan påverkar hur vi mår, vad vi lär oss och vad vi blir intresserade av. I längden påverkar allt detta våra möjligheter i framtiden. Skolan spelar roll, helt enkelt – oavsett vad vi tycker om den.

Vi är alla olika och har lätt och svårt för olika saker. Och vi lär oss på olika sätt. Eftersom det är en rättighet att gå i skolan har du också rätt att få det stöd du behöver för att du ska klara av skolan så bra som möjligt.

  För barn & unga > Vanliga ämnen > Skolan

Senast uppdaterad 2022-05-02

Samtal med barn och unga

Barn har rätt att bli lyssnade på och har rätt till stöd från trygga vuxna. Hur kan vi vuxna bli bättre på att samtala med barn och unga om svåra saker? Vad är viktigt i ett gott bemötande? Hur kan vi vuxna lyssna på och ta tillvara det som barn och unga uttrycker? Syftet är att ge vuxna ökad kunskap och praktiska färdigheter för att bättre kunna möta barn och unga. Samtal med barn och unga kan formas både som en föreläsning eller som en utbildning med möjlighet till fördjupning.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2020-07-03

Om Bris för barn

Broschyrer om Bris. Vad är Bris och hur arbetar vi? Vilket stöd erbjuder vi till barn och unga?

Senast uppdaterad 2018-02-09

Barnkonventionen

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över.

Senast uppdaterad 2017-02-07

Stöd till barn 0-6 år

Bris projekt om stöd till barn 0-6 år finansieras av Egmont fonden och pågår mellan januari 2022 och april 2023. Projektet syftar till att stärka stödet till, och rättigheterna för, de yngsta barnen samt att lägga grunden för Bris fortsatta arbete med fokus på barn 0-6 år.

  Om Bris > Vårt arbete > Projekt på Bris > Stöd till barn 0-6 år

Senast uppdaterad 2022-02-18

Lyssna på mig

Varje år är cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar skiljer sig och ungefär vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop. Många barn som upplever föräldrars skilsmässa har behov av stöd, och kontaktar därför Bris och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som berör ämnet. I rapporten analyseras en stor mängd av Bris kontakter med barn och unga gällande skilsmässa.

Senast uppdaterad 2017-01-31

Babyland

Hos Babyland.se hittar du ett stort sortiment av barn- och babyprodukter från fler kända varumärken helt fraktfritt. Babyland hjälper Bris att stödja barn och unga genom att skapa intäkter från olika insamlingskampanjer.

Senast uppdaterad 2017-06-21

Tim Bergling Foundation

Tim Bergling Foundation är en samarbetspartner i arbetet med att erbjuda barn ett professionellt samtalsstöd under dygnets alla timmar – så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd.

Senast uppdaterad 2021-11-08

Våld mot barn

Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn mellan 0-6 år klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Detta framgår av Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport Våld mot barn. I rapporten undersöker vi vad som händer vid polisanmälningar avseende barnmisshandel. Resultatet visar att knappt ett av tio ärenden klaras upp i den meningen att en gärningsperson kan knytas till brottet. Fler än nio av tio ärenden läggs alltså ner.

 

Senast uppdaterad 2017-01-31

Trygg Hansa

Trygg-Hansa jobbar kontinuerligt med att öka tryggheten för barn. Detta görs bland annat genom initiativ och aktiviteter kring ökad vattensäkerhet och kunskap om första hjälpen samt genom att stötta familjer som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Samarbetet med Bris gör det möjligt att göra mer för att skapa trygghet för barn och unga.

Senast uppdaterad 2018-03-15

Egmont fonden

Egmont Fonden är en samarbetspartner i arbetet med att stärka den nationella stödlinjen för barn på natten, så att barn i behov av hjälp snabbt kan få stöd. Stiftelsen är även en partner i arbetet med att utveckla Bris stöd till yngre barn.

Senast uppdaterad 2022-01-21

Samhället sviker barn med psykiska problem

Barn och unga vänder sig till Bris varje dag, året runt. I år har trycket varit högre än någonsin i Bris stödfunktioner. Det är tydligt i Bris samtal med barn att förändring behövs. Under nästa år vill jag se politisk handling för ett bättre samhälle för barn, skriver Magnus Jägerskog.

Senast uppdaterad 2018-06-07

Samhället sviker barn med psykiska problem

DEBATT. Barn och unga vänder sig till Bris varje dag, året runt. I år har trycket varit högre än någonsin i Bris stödfunktioner. Det är tydligt i Bris samtal med barn att förändring behövs. Under nästa år vill jag se politisk handling för ett bättre samhälle för barn, skriver Magnus Jägerskog.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2018-01-02

Hjälplinjer för barn gör barns röster hörda i hela världen

För snart 10 år sedan var Bris med och startade det internationella nätverket CHI, Child Helpline International. Idag samlar CHI 183 hjälplinjer (telefon, chatt och mejl) för barn i 142 länder. 2015 tog vi tillsammans emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga.

  Om Bris >

Senast uppdaterad 2017-05-16

Så sökte barn 2019

I stark kontrast till Googles årliga lista över svenskarnas vanligaste sökningar släpper nu Bris en lista över de sökningar som har lett in mest trafik till barn- och ungsidorna på bris.se under 2019. Högst upp på listan står ”hjälp”

Senast uppdaterad 2019-12-12

×

Lämna chatt