Få konkreta besked från Jan Björklund

Publicerat

Bris kommentar:
Jan Björklund lyfte flera viktiga barnrättsfrågor, men gav tyvärr få konkreta besked om vilken politik Liberalerna föreslår för ett bättre samhälle för barn.

Söndagens tema på Järvaveckan var hälsa och omsorg. Många av talarna i de olika panelerna återkom till den ojämlikhet som råder både i förutsättningar för en god hälsa och i möjligheten att få hjälp vid ohälsa. Att ohälsan är högre i de socioekonomiskt utsatta områdena, både den fysiska och den psykiska. Men också att tillgången till vård är sämre, vårdcentralerna färre än i andra mer välbärgade stadsdelar. Hindren för att söka hjälp kan vara fler och andra än i andra områden, till exempel är tabut kring psykisk ohälsa, stigmat och okunskapen ofta större i områden med socioekonomisk utsatthet. Många efterfrågade en större lyhördhet för människors egna upplevelser, behov och idéer om lösningar. 

Kvällens partiledartal hölls av Liberalernas Jan Björklund som även han lyfte ojämlikheten och hur viktigt det är att människor i hela Sverige har samma möjligheter att försörja sig, att känna sig trygga och att kunna utvecklas. Bris liksom Jan Björklund oroas över de växande klyftorna mellan barn, och hade gärna önskat att Björklund blev mer konkret om vilken politik Liberalerna föreslår för att motverka segregation och ge alla barn möjlighet till en god start i livet.

Även när Jan Björklund kom in på skolfrågan saknades konkreta förslag. Bris är enig med Jan Björklund om att det inte nog går att betona hur viktig skolan är för samhällsbygget – och för varje barns rätt att må bra. Det finns ett nära samband mellan skolresultat och barns mående, och studier visar att risken för självmord ökar bland dem som inte klarar skolan.

Den stora delen av talet ägnades åt migration och integration, där Björklund efterlyste en mer sansad och nyanserad debatt. Jan Björklund poängterade att det inte finns några enkla svar, och gav heller inga andra svar än att Liberalerna vill lösa samhällsutmaningarna tillsammans med andra. Ett konkret besked gavs dock – att Liberalerna är kritiska till den nya lagen som ger 9000 unga en ny chans att stanna i Sverige. Bris ser stora brister i dagens tillfälliga asyllagstiftning. Asylsökande barn har särskilda rättigheter, och här bortser Björklund tyvärr från den mycket utdragna asylprocessen som gör att många som kom som barn nu inte längre är under 18 år. Det är också just asylprocessen i Sverige som gjort att den psykiska ohälsan i den här gruppen är mycket stor (se Bris rapport "Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa").

Valet handlar om mina barns framtid, och alla andra barn i Sverige, avslutade Jan Björklund. För Bris handlar valet om alla barns livsvillkor i Sverige här och nu, att alla barn har rätt till en bra barndom, och tyvärr fick vi få raka besked om hur Jan Björklund vill förändra barns uppväxtvillkor i Sverige.

Läs Bris valmanifest för en bättre barndom på psykbryt.nu.

För mer information

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Pressekreterare

070- 779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer